วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นวิทยากรในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด ชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือปรีชา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด ชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือปรีชา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี