วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2565 นางรัศมี จันทะเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) นางสาวเมย์รายา ภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย คณะครูแกนนำ และตัวแทนนักเรียน เข้ารับการประเมินโครงงานคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว “ไร้ค่า กลับมีค่า” โดยมีคณะกรรมการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว จากเขตตรวจราชการที่ 8 ซึ่งประกอบด้วย
1)นายยอดยิ่ง ทองรอดสพป.สมุทรปราการ เขต 1
2) นายภัควัตร ตลับเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
3) นายปัญญา คลังมนตรี ศึกษานิเทศก์ สพม.ฉะเชิงเทรา
4) นางสาวนริสรา วจีศักดิ์สิทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต 1 และ
5) นางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 3
ได้มาประเมินเพื่อยกระดับโรงเรียนคุณธรรมสพฐ ดับ 3 ดาว โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อยใช้โครงงานแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ดำเนินการตามมาตรฐานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะโดยให้โรงเรียนขับเคลื่อนให้เป็นวิถีชีวิตของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มมากขึ้น