วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางวันเพ็ญ บัณฑิตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินตอง พร้อมด้วยคณะครู ได้นำตัวแทนนักเรียน ได้แก่ ๑.เด็กหญิงธมนวรรณ ทองใบ ๒.เด็กหญิงศรัญนรี คงแป้น และ ๓.เด็กหญิงอภิชาดา ทองอยู่ เข้ารับการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

ในการนี้ โรงเรียนบ้านเนินตอง ได้นำเสนอการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโครงงานโรงเรียนคุณธรรม เรื่อง “เนินตองร่วมใจ สร้างวินัย ไร้ขยะ”