วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายธวัช ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอและคณะครู

ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ครั้งที่ ๒ นำโดยนายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓

นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต ๓ และคณะกรรมการการประเมิน

นางสาววิยะดา นาคสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ พร้อมด้วยคณะครู ๕ ฝ่ายเข้าร่วมรับฟังการประเมิน

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ