วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ นำโดยนายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นายวุฒิชัย วีระวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายธนาชัย วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และนายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าประเมิน  นางสาวเพทาย  ภูมิพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ โดยมีนายวิทวัส กาญจนรุจิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน และหัวหน้างานบริหารงานทั้ง ๔ ฝ่ายเข้าร่วมรับฟังในการประเมินครั้งนี้