วันที่ 13 กันยายน 2564 นายมงคล แย้มเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา และนางประทุม ทองน้อย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะที่ 3 ออกให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางสาวอรวรรณ ไชยชาญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโป่ง

ภาพ : โรงเรียนวัดโป่ง

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ