วันที่ 13 กันยายน 2564 นายมงคล แย้มเกษร ผู้ทรงคุณวุฒิ นางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา และนางประทุม ทองน้อย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง คณะที่ 3 ออกให้คำปรึกษา แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นางลดาวัลย์ เฮย์ส รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

ภาพ : โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ