สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นำโดยนายลิขิต ศรีวรมย์ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประเมินดังนี้

1. นางพิศมัย ปั้นน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา กรรมการ

2. นางสาวอัญญา หมื่นกล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน กรรมการ

3. นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการ

4. นางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

5. นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ

6. นางสาวจิตรลดา บัวพันธุ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพ: นางสาวจิตรลดา บัวพันธุ์

ข่าว: นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ