การประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม