วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวปริยาณัต พลเกิ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวินและตัวแทนคณะครู
ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครั้งที่ 1 นำโดยนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ศรีเปารยะ  นายสัญชัย ฉลาดคิด และนางเพชรดา มากคุณ เป็นคณะกรรมการร่วมประเมิน นางสาวปริยาณัต พลเกิ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อวิน พร้อมกันนี้มีคณะครูจากกลุ่มบริหารงาน 4 กลุ่มงาน
เข้าร่วมรับฟังการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อวิน ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 มาไว้ ณ โอกาสนี้