📢ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านอำเภอ

👉วันพุธ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำเภอ ได้ให้การต้อนรับ นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และนางณัฐนิช เขียวพอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย ในการจัดสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่สนามสอบโรงเรียนบ้านอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งเน้นการทดสอบใน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถพื้นฐานด้านการอ่านและด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์