วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมโครงการความร่วมมือ การศึกษาทดลองการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา : สมรรถนะการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM Meeting