วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายพิทยา นามบุญลือ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเลือกผู้แทนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (ก.ต.ป.น.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3