การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม