เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ก่อนการเปิดภาคเรียนในสถานศึกษา