วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการหนุนเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy implementation) นโยบาย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาสด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3