วันที่ 20 มกราคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 นางเพชรดา มากคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่สู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตเข้ารับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3