วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมการประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด และสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาคในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting