วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ผู้อำนวยการกลุ่มการจัดการศึกษาทางไกลฯ นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม