วันที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาวศรีวิน ธรรมรังรอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและสารสนเทศ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ zoom meeting เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและการพัฒนาการนิเทศการศึกษาปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3