โรงเรียนบ้านทุ่งคา โดยนางสาวจิรนุช บุญสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลแนวทางการจัดการเรียนการสอน