วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 📢เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3