วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจ้ง แนวทางการประเมินห้องเรียนต้นแบบ โครงการห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ภายใต้การดำเนินงานของนางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3