วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Cloud Meeting) เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวทางการจัดทำแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จำนวน 183 โรงเรียน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3