วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ซึ่งการประชุมเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รวมทั้งสามารถทำโครงการโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ภายใต้การดำเนินงานของนางวีรยา ทองเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3