วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการคัดเลือกสถานศึกษาและครูผู้สอนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3