วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และนางยอดขวัญ เหมือนพันธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมภิญโญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี