วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3