วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประชุมสัมมนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ และเชิดชูเกีรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3