วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบ Google Meet เพื่อแจ้งวาระในการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน รวมทั้งการติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA)