ระดับโครงการชุมชน ในพื้นที่ประกาศ”โครงการปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกกราษ)”