การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านทุ่งคา