เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้ต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สพป.ชลบุรี เขต ๓ ประกอบด้วย
ผอ.ธวัช ใจเย็น (ประธานกลุ่ม รร.ศรีราชา ๓ ) รองประธานศูนย์ฯ และ ศน.กนกวรรณ ทองชาวกรุ่ง (ศน.สพป.ชบ.๓) เลขาศูนยฯ์ฯ
ได้มานิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี นางสาวสุนิสา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอ
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน การจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔