วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วย นางปรียานุช ศุขบุญมาก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เข้านิเทศ กำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนคันธมาทน์ โดยมี นางสาวกองแก้ว กระษาปณ์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และคณะครู ขอขอบคุณ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ที่ให้คำชื่นชมและคำแนะนำ ในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน