ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ทำการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus+ (TSC+) ๖ มาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายประสงค์ ชื้อประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน และคณะครูให้การต้อนรับในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ทำการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus+ (TSC+) ๖ มาตรการหลักของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายประสงค์ ชื้อประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน และคณะครูให้การต้อนรับ