วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุบรรณ ลาสา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสมผสานให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผ่านใต้การบริหารงานของ นางสาวณภัทร ทวีผลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

ภาพ : นางสาวนิภาวรรณ เขตจำนันต์

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ