1 พฤศจิกายน 2564 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยคณะกรรมการการนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site หรือรูปแบบผสมผสานให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ผ่านใต้การบริหารงานของ นางนิลุบล ประดับพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยใหญ่

ภาพ : นายอนุชา สาโพนทัน รร.ห้วยใหญ่

ข่าว : นางสาวอุบลทิพย์ ขุนประดิษฐ