วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางพัชรา  บุรีเทศน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ทำการนิเทศเชิงลึก ปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online,On-Hand,
 ฃOn-Demand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีนายธวัช ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววิยะดา นาคสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดจุกกะเฌอให้การต้อนรับ และนำเสนอวิธีการการจัดการเรียนการสอน
 ด้วยรูปแบบ Online,        On-Hand,On-Demand ของครูผู้สอนในแต่ละดับชั้น
 
        ทั้งนี้ โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้