วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นางชญานันท์ สัมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจับเต่า และคณะครูต้อนรับ
นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 ได้ลงมานิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียนรูปแบบ On – Site หรือรูปแบบผสมผสานให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)