วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เข้ารับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National : NT) ด้วยความสมัครใจ