วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขอขอบพระคุณ นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และนายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมฯ และนิเทศติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน