การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม