วันที่ 24 เมษายน 2565 นายจีระศักดิ์ ภาระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นางมุกดา อามาลีนา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โดยมีนางชนิตา ยินดีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธาวาส และคณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส ดูแลการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย