วันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ และร่วมลงนามข้อตกลง MOU ความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ CEFR level up “การพัฒนาครูด้านจัดการเรียนการสอน CEFR แบบ Blending Lerning” พร้อมทั้งคณะศึกษานิเทศก์ นางวันทนา มุลเมืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบฟักทองและคณะครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง

ขอบคุณภาพ: เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
ข่าว: นางสาวหทัยพันธน์ ปะโพเทติ